Studenterpolitiske initiativer

Frit Forum har i de seneste 65 år søgt at forbedre forholdene for de studerende på universiteterne i Danmark, hvad end det omhandlede demokratiet, undervisningsmetoderne, visionerne, studiemiljøet eller de økonomiske forhold.

Vi er en studenterpolitisk organisation med et socialdemokratisk værdigrundlag. Dette betyder ikke, at vi på alle områder har samme politiske holdning som Socialdemokraterne. Men alle de kandidater vi stiller op til universitetsvalgene, har et politisk værdigrundlag som ligger til venstre for midten. 

Vi mener, at et af de vigtigst områder for universitetet er at bryde den negative sociale arv, og sikre at flere fra ikke akademiske hjem også kommer ind på universiteterne, og ikke dropper ud.
Har du forslag til områder, hvor du synes Frit Forum bør sætte ind, er du meget velkommen til at kontakte os.

Flere læsepladser

Selv om selvstudier fylder en uhensigtsmæssig stor del af vores studietid, så er der enormt dårlige muligheder for at sætte sig et sted at læse. 

Mange kender problemet med at motivere sig selv til at læse, når man sidder derhjemme. Som en konsekvens heraf får man måske ikke altid læst hele pensum. 

Det er derfor, at vi har brug for deciderede læsesale på Aalborg universitet. Alle andre universiteter har mange, mens det er en mangelvare på AAU. 

Frit Forum foreslår derfor, at der indrettes nogle læsesale i midtbyen samt ude på Campus, der skal være tilgængelige for alle studerende på Aalborg universitet. 

Bryd den negative sociale arv

Kun 1 ud af 20 studerende på universiteterne kommer fra hjem med ufaglærte forældre.
Aalborg Universitet er i forvejen et af de bedste i landet i forhold til bryde den negative sociale arv, men der er altid plads til forbedring. Her tænker vi især på selvstudie. 

Det er klart, at vi ikke må sænke de akademiske standarder for at få flere til at gennemføre en uddannelse på Aalborg Universitet, men vi tror på at det er muligt at fastholde et højt fagligt niveau og samtidig få flere personer fra ikke boglige hjem til at gennemføre en uddannelse. 
Selvstudier er for mange studerende utrolig demotiverende, og for de der kommer fra ikke akademiske hjem, kan det værre en af barriererne for at få gennemført en videregående uddannelse. 

Derfor vil Frit Forum arbejde for, at vi får mere undervisning og mindre selvstudium, mere struktureret gruppearbejde i forbindelse med forelæsninger og flere timer med hjælpelærere. 
Vil vil desuden have det ind som en af universitetets officielle målsætninger at få flere studerende fra ikke boglige hjem.

Bedre Rusforløb

Vi har i de senere år oplevet, at rusturene er blevet af en stadig mere svingende karakter. 
Rusperioden er fundamental for at blive godt integreret på sit nye studie og for at lære sine medstuderende at kende. Uden et godt socialt studieliv skabes de rette forudsætninger for en god studietid ikke. Derfor skal det være slut med dårligt planlagte rusture og rusarrangementer. 
Dette ansvar ligger ikke på de nye studerende, som har nok at tænke på i forbindelse med studiestart og måske også at skulle forholde sig til en ny by. Derfor vil Frit Forum arbejde for, at AAU tager ansvar for, at rusforløbet forbedres, så rammerne for en vellykket integration til studielivet finder sted.

På mange studier står rusturen som noget helt fantastisk, og noget som de studerende tænker tilbage på. Dette skal det også være i Aalborg! Vi foreslår, at vi henter inspiration fra Århus og København i forhold til, hvordan de håndterer deres rusture. 

Fejring af bachelor og kandidat

Frit Forum Aalborg vil have indført dimissionsfester på Aalborg universitet.

Som det er i dag, er det et antiklimaks når man har arbejdet hårdt på at få sin bachelor eller kandidat, og når man så endelig er færdig er den eneste markering af det et tillykke og et brev med sine eksamenspapirer.

De studerende skal fejres. At gennemføre studier på den bedste uddannelsesinstitution i Danmark fortjener et klap på skulderen.

Vi tror også på, at dette kan medvirke til at få de studerende igennem universitetet på kortere tid, da det giver motivation til at få afsluttet sin bachelor / kandidat sammen med de andre, og fejre det sammen. Kunne du forestille dig at gå glip af fejringen af din studentereksamen? 
AAU har gode rammer til at afholde dimissionsfest efter bachelor- og kandidatuddannelsen. De grønne områder omkring universitetet indbyder til at invitere både familie og venner til Aalborg.
Prisen er lav - effekten stor.

Derfor: Slut med pisk, frem med gulerødderne - lad os indføre dimissionsfest på AAU. 

Podcast forelæsningerne

Den teknologiske udvikling har gjort det relativt let og billigt at podcaste forelæsningerne på universiteterne i Danmark.

Det er på tide, at man på universiteterne benytter sig af muligheden for at podcaste forelæsninger. Vi studerende vil få mulighed for at høre forelæsninger, hvor vi ikke kunne være til stede og genhøre særligt relevante forelæsninger, såvel som få en mulighed for, at høre hvad der sker på andre studier og fakulteter.
Frit Forum mener at forelæsningerne skal podcastes så de altid er tilgængelige. En begrænset udgift med et stort potentiale. Og lydoptagelser fra universiteterne giver ikke kun de studerende mere frihed, men giver også lægmand mulighed for at få indblik i hvad der sker på universitetet.

Netop fordi samfund og universitet til tider synes langt fra hinanden, er podcasting en oplagt måde at bryde forestillingen om universiteterne som elfenbenstårne.
Det er læring for alle, og en revolution i vidensudveksling. Frit Forum ser store muligheder i at podcaste forelæsningerne, til fordel for alle.

Bedre undervisning

Alle studerende har oplevet forelæsere, der ikke kan formidle deres stof. Det kan ikke være rigtigt at studerende på et universitet skal tage til takke med andenrangs undervisning.
Frit Forum mener, at der skal stilles håndfaste krav til forelæsernes undervisningskompetencer, eksempelvis i form af et udvidet pædagogikum.

Café på universitetet

Der mangler et alternativ til de grå og kolde kantiner på universitetet. Hvis vi som studerende har lyst til at arbejde eller slappe af efter forelæsningerne, findes der kun de kolde kantiner.
Frit Forum vil arbejde for en café på universitetet, hvor vi studerende kan mødes i hyggelige omgivelser. Det giver muligheder for mange studerende, at universitetet bliver et mødested, hvor man også kan komme, når man har fri. 

Med Limfjorden i centrum vil det være oplagt at skabe et caféområde foran CW Obels gamle basis-bygninger på Strandvejen. Også ude på Campus er der oplagte rammer for at anlægge en café ved søen foran Fib 15. 

Det er tilmed ikke usandsynligt, at den ville være selvfinansieret på længere sigt. Den kunne også være drevet af studerende, der i højere grad ved hvad der skal til. Barakbyen på campus trænger til lidt liv - også efter kl 16:00, og så kan et levende studentermiljø gavne gennemførselstiden.

Det Studenterpolitiske Hus

Frit Forum Aalborg mener, at studiemiljøet på AAU kan forbedres væsentligt ved at give de studenterpolitiske foreninger lokaler – ved Studenterhuset i byen eller på Fibigerstræde. 
AAU mangler en studenterpolitisk katalysator, og midlerne for foreninger som Konservative Studerende, Borgerlige Studerende, De Frie Borgerlige og Frit Forum er yderst sparsomme. 
I modsætning til Århus Universitet, Københavns Universitet og SDU er det på AAU meget svært at opnå både økonomiske midler og rammer. På AU fordeles midler til studenterpolitiske foreninger efter stemmetal til konsistorium, og lokaler bliver stillet til rådighed. 
På AAU får foreninger midler fordelt efter hvor mange repræsentanter der er valgt ind i konsistorium. Frit Forum Aalborg er den stærkeste organisation, hvad angår debatter, gæsteforelæsninger og lignende initiativer. 

Adskillige andre foreninger har lokaler på universitetet – finansieret af universitetet. Det ville være et vigtigt initiativ at lave en studenterpolitisk foreningsgang, hvor de studerende kunne mødes til arrangementer, debatter, fester et cetera. 

Det ville tilmed være en relativt lille udgift i forhold til, hvor meget AAU kan vinde. Empirien viser, at det studenterpolitiske miljø på AAU skiftevis opstår og uddør. Det holder ikke. Den fortsatte eksistens for disse foreninger, der bygger på det frivillige initiativ og har et kæmpe potentiale, forudsætter, at foreningerne prioriteres på linie med andre foreninger.

Studiejob til alle

Der mangler relevante studiejobs i Aalborg. Studerende på Aalborg Universitet er bagud i forhold til studerende fra eksempelvis København - ikke fordi de er dårligere, men fordi der er for få relevante studiejobs i Aalborg. Denne situation er uholdbar.
På både Århus Universitet og Syddansk Universitet har man iværksat programmer, der skal give studierelevante jobs. I Odense er man endog gået så langt at stille en garanti. Det er på tide Aalborg kommer efter det.

Frit Forum mener, at Aalborg Universitet aktivt skal arbejde for at skabe flere relevante studiejobs i Aalborg.

Flere grupperum

På Aalborg Universitet er gruppearbejde en hjørnesten, men det kræver de rette rammer. På alt for mange studier oplever vi studerende en akut mangel på grupperum.
Frit Forum kræver, at universitetet tilbyder flere grupperum, så det er slut med hjemløse grupper.

Gruppeeksamen

Frit Forum modsætter sig regeringens ideologiske detailregulering, der udgør et klart angreb på gruppearbejdet og universiteternes selvstyre. 

Vi lever i en tid, hvor samarbejde og vidensdeling er helt afgørende og det er netop disse evner, som gruppearbejde understøtter og udvikler. 

Det er derfor ødelæggende, når man fjerner det fælles ansvar for projektet ved at dele det op i individuelle afsnit og eksamener. Kan man forestille sig, at man kun står til ansvar for sin egen del af et projekt, når man kommer ud i erhvervslivet eller det offentlige? 

Regeringen ignorerer fakta og sagkundskab, erhvervslivet efterspørger faktisk sociale kompetencer og evnen til at samarbejde.

Der skal ikke fra centralt hold bestemmes, hvilken metode der fungerer på universiteterne, det gør de studerende og de ansatte meget bedre. Decentral styring er effektivt, det er en diktatorisk ikke. 

Dette er selvfølgelig ikke ensbetydende med, at universitetsformen ikke kan forbedres, men løsningen er ikke at fjerne fundamentet for universitetets succeskriterier.

Regeringen kan ikke gennem centraliseret betonideologi forbedre universiteterne. En diktatorisk proces er forældet, man må inddrage alle aspekter repræsenteret på universiteterne for at skabe bedre udviklingsrammer i en stadig mere konkurrenceorienteret verden. 

Gruppearbejde er mere relevant på nogle studieformer end andre, det er vigtigt, at man ikke tvinger de studerende til at indgå i grupper, men at der er et frit valg. Det er pudsigt, at det netop er Venstre, der vil begrænse det frie valg og centralisere beslutningsprocessen, frem for at lade de organer der er mere kompetente til det tage beslutningerne.

Det fungerer nu sådan, at den studerende selv kan vælge om man ønsker at lave sine projekter selv eller vil være en del af en gruppe. De kompetencer, der udvikles gennem gruppearbejde, kan ikke udvikles gennem individuelle opgaver. 

Frit Forum er tilhænger af det frie valg og af at optimere den kognitive indlæringsproces. Kun derved kan Danmark klare sig i fremtiden. Ved ikke at investere i uddannelse eller ved at investere forkert kan Danmark miste de fordele, vi gennem mange år har udviklet. Investering i uddannelse er investering i fremtiden!!!