Vedtægter for Frit Forum Århus

§ 1
Stk. 1.
Frit Forum Århus fungerer formelt set som en del af DSUs landsforbund i kraft af Frit Forums organisatoriske tilknytning til DSU. Foreningen dækker over mellemlange og længerevarende uddannelsesinstitutioner indenfor Region Midtjylland.
Stk. 2.
Frit Forum Århus er ved formand og næstformænd repræsenteret i Studentersekretariatet, landsorganet for alle Frit Forums afdelinger, men foreningen er suveræn i forhold til beslutninger truffet heri. 
 
Formål
§ 2
Frit Forum Århus virker for at lave almennyttigt, idébetonet arbejde for medlemmer og de studerende ved Aarhus Universitet, bl.a. med det formål at fremme et godt studiemiljø på Aarhus Universitet.Medlemskab

§ 3
stk. 1
Som medlemmer kan optages enhver, der ikke strider mod formålet for DSUs landsforbund. DSUs Styrelse giver dispensation såfremt en person over 30 år ønsker medlemskab. Efter det fyldte 30. år overflyttes medlemmet automatisk til Frit Forum Århus' støtteforening.
stk. 2
Medlemskab af foreningen sker gennem Frit Forum Århus.
stk. 3
Medlemmer af DSU kan som en undtagelse godt være medlem af en Frit Forum-forening på de under §1 nævnte uddannelsesinstitutioner udover deres DSU-medlemskab. Ved beregning af delegerede til repræsentantskaber i DSU, kommune- og regionsrepræsentantskab samt kongres, gælder medlemskabet i dette tilfælde kun ét sted efter medlemmets eget valg. Meddelelse om medlemmet ønsker at udøve sine medlemsrettigheder i DSU eller Frit Forum Århus tilgår DSUs landsforbund.
stk. 4
Medlemmer af DSU skal ved indmeldelse i Frit Forum Århus af DSUs landsforbund kontaktes skriftligt med henblik på at bestemme, hvor de under §3 stk. 3 nævnte medlemsrettigheder ønskes udøvet, jf. DSUs love §3 stk. 5.
stk. 5
Medlemmer, der har betalt fuldt medlemskontingent, har ret til at deltage i alle arrangementer indenfor Frit Forum Århus.
stk. 6
Medlemmet skal, for at have stemmeret og være valgbar i besluttende forsamlinger, have betalt fuldt medlemskontingent. Undtaget herfra er nye medlemmer, som endnu ikke er blevet opkrævet kontingent. Disse skal blot have været medlem i 10 dage.
stk. 7
Udmeldelse af afdelingen sker skriftligt til Frit Forum Århus' næstformand eller til DSUs landsforbund, der af Frit Forum er pålagt at håndtere administrationen af oplysninger om Frit Forum Århus' medlemmer.Kontingent

§ 4
Medlemmer i Frit Forum Århus er forpligtet til at betale det af foreningen fastsatte medlemskontingent på kr. 160,- årligt. Kontingentet kan til enhver tid ændres af en generalforsamlings beslutning.
§ 5
stk. 1
DSUs landsforbund har pligt til helårligt at opkræve det af Frit Forum Århus fastsatte medlemskontingent direkte hos det enkelte medlem, idet minimumsmedlemskontingentet fastsættes til kr. 100,- pr. år.
stk. 2
DSUs landsforbund har pligt til kvartalvist at udbetale det af medlemmer indbetalte medlemskontingent til Frit Forum Århus. Frit Forum Århus har overblik over, hvem der er medlemmer af foreningen, idet DSUs landsforbund løbende skal tilsende afdelingerne ajourførte medlemslister, så afdelinger underrettes om adresseændringer, udmeldelser, kontingentindbetalinger, liste over medlemmer i kontingentrestance m.m.
stk. 3
Frit Forum Århus har pligt til én gang om året at indbetale det til enhver tid fastsatte forbunds-, regions- og kommunekontingent.Eksklusion

§ 6
stk. 1
I særlige tilfælde kan bestyrelsen nægte en person optagelse som medlem. Hvis nogen nægtes optaget, skal dette godkendes af DSUs styrelse.
stk. 2
Intet medlem kan ekskluderes uden at generalforsamlingen har besluttet det.
stk. 3
Eksklusionen træder i kraft ved beslutningen på Frit Forum Århus' generalforsamling. Eksklusionen skal efterfølgende godkendes af DSUs styrelse.


Generalforsamlinger

§ 7
stk. 1
Frit Forum Århus' øverste myndighed er generalforsamlingen. Mellem generalforsamlingerne er bestyrelsesmøderne øverste myndighed.
stk. 2
Ordinær generalforsamling i Frit Forum Århus afholdes to gange årligt i henholdsvis første halvår, fra februar til juni, og andet halvår, fra august til december, med 10 dages skriftligt udsendt varsel til samtlige medlemmer af foreningen. Varslingen kan ske via email.
stk. 3
Enhver generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
stk. 4
Frit Forum Århus kan invitere DSU Region Midtjylland til Frit Forum Århus' generalforsamling.
§ 8
stk. 1
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde skriftligt senest fire dage før generalforsamlingen. Dette kan ske via almindelig post eller email.
stk. 2 
På generalforsamlingen aflægger medlemmerne beretning for deres respektive ansvarsområder og kassereren orienterer om foreningens økonomi. På forårets generalforsamling forelægger kassereren derudover det reviderede regnskab fra det foregående år.
stk. 3
På generalforsamlingen afgøres det, om man vil vælge en bestyrelse, eller om man vil have kollektiv ledelse.
stk. 4
Frit Forums generalforsamling kan, efter indstilling fra den siddende bestyrelse for foreningen, vælge en person som studenterpolitisk koordinator, der som sit ansvarsområde har foreningens studenterpolitiske virksomhed på de under §1 nævnte uddannelsesinstitutioner.
§ 9
stk. 1
På generalforsamlingen vælges en formand og to næstformænd. Formand og næstformænd vælges altid for et år ad gangen, men behøver ikke at vælges samtidig. Formand og næstformænd vælges enten på generalforsamlingen i foråret eller efteråret, alt efter hvornår vedkommende ifølge et-årsreglen er på valg, eller den valgte ønsker at trække sig fra posten. På generalsamlingen i første halvår vælges kasserer samt to bestyrelsesmedlemmer. På generalforsamlingen i sidste halvår vælges tre bestyrelsesmedlemmer.
Der kan vælges to suppleanter på generalforsamlingen. Der kan vælges en 1. og en 2. suppleant og disse vælges halvårligt. Suppleanter har møderet, men ikke mødepligt til bestyrelsesmøderne og har ikke stemmeret ved disse.
 
stk. 2
Generalforsamlingen vælger to revisorer og en revisorsuppleant.
§ 10
stk. 1
Ekstraordinær generalforsamling holdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når fem af Frit Forum Århus' medlemmer, der jf. §3 stk. 3 har medlemsrettigheder i Frit Forum, med angivelse af forhandlingsemner skriftligt til foreningens formand forlanger det.
stk. 2
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med tre dages varsel af bestyrelsen ved skriftlig henvendelse til alle medlemmer. Varslingen kan ske via email.


Bestyrelsen

§ 11
stk. 1
Bestyrelsen består af formand, to næstformand, en kasserer samt fem bestyrelsesmedlemmer. Den i § 8, stk. 4, nævnte studenterpolitiske koordinator inviteres til bestyrelsesmøderne og modtager ligeledes referater herfra.
stk. 2
Bestyrelsen skal afholde mindst otte møder om året.
stk. 3
Bestyrelsen bestemmer selv, hvem der kan deltage i bestyrelsesmøderne. Medlemmer af foreningen har som udgangspunkt adgang til bestyrelsesmøderne med taleret.
stk. 4
Skulle der i bestyrelsen opstå stemmelighed, tæller formandens stemme dobbelt.


Økonomi

§ 12
Bestyrelsen har ret til at administrere Frit Forum Århus' midler. Bestyrelsen kan dog ikke foretage indkøb eller iværksætte enkeltaktiviteter, der kan resultere i en nettoudgift for foreningen på over kr. 20.000,-. En overskridelse af dette beløb kræver en generalforsamlings bemyndigelse.
§ 13
stk. 1
Frit Forum Århus' regnskabsperiode løber fra 1. januar til 31. december.
stk. 2 
Frit Forum Århus' revisorer har pligt til at gennemgå regnskabet hvert år og skal umiddelbart herefter tilsende bestyrelsen for Frit Forum Århus et revisionsprotokollat.
stk. 3 
Det reviderede regnskab forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.
stk. 4
Revisorerne skal årligt foretage uanmeldt kasseeftersyn.
stk. 5
Regnskabet skal forelægges bestyrelsesmøderne af kassereren. Hvis kassebeholdningen overstiger kr. 500,-, skal beholdningen indsættes på en bankkonto, således at der kun kan hæves mod kassererens og formandens kvittering herfor.
stk. 6 
Kassereren kan dog af bestyrelsen gives fuldmagt til, alene, at hæve et beløb til daglige forretninger fra en separat konto. Indestående på denne konto må ikke overstige kr. 10.000,-.
stk. 7
DSUs styrelse har ret til at indhente regnskabet for Frit Forum Århus. Frit Forum Århus har pligt til at meddele DSUs styrelse, hvem der er revisor i afdelingen.  Revisorerne har til enhver tid ret til at indhente de nødvendige oplysninger om Frit Forum Århus' økonomi.


Forpligtelse

§ 14
stk. 1
Frit Forum Århus kan ikke uden godkendelse fra en generalforsamling eller DSUs styrelse forpligte sig for beløb, der ikke rent faktisk forefindes.
stk. 2 
Kun Frit Forum Århus hæfter økonomisk og juridisk for egne dispositioner.
§ 15
stk. 1
DSUs styrelse skal medvirke ved og godkende al handel med jord og fast ejendom.
stk. 2
Frit Forum Århus er ansvarlig for de af foreningens bestyrelse trufne dispositioner.
stk. 3
Kun Frit Forum Århus hæfter økonomisk og juridisk for egne dispositioner.
§ 16
Kassereren og formanden i Frit Forum Århus tegner afdelingen ved økonomiske dispositioner.


Kongres i DSU

§ 17
Delegerede, suppleanter og observatører skal vælges på en generalforsamling, ligesom forslag og ændringsforslag skal godkendes på en generalforsamling.


Afstemningsregler

§ 18
stk. 1
Der kan ikke stemmes ved skriftligt mandat. Stemmeberettigede er kun personer, der er mødt frem til mødet og som har betalt fuldt medlemskontingent, jf. §3, stk. 6, og som har valgt at udøve medlemsrettigheder i Frit Forum, jf. §3, stk. 4.
stk. 2
Sager kan sendes ud til skriftlig afstemning blandt medlemmerne. Undtaget herfra er dog personvalg.
stk. 3
Alle afstemninger om personspørgsmål skal ske skriftligt og hemmeligt på en generalforsamling i Frit Forum Århus. Almindeligt flertal er afgørende i alle spørgsmål med de under §20, stk. 1 og 3 nævnte undtagelser.


Ændringer i lovene

§ 19
stk. 1
Ændringer i nærværende vedtægter for Frit Forum Århus skal vedtages på en generalforsamling og træder i kraft ved beslutningen på generalforsamlingen med mindre andet fremgår af beslutningen.
stk. 2
Frit Forum Århus' vedtægter skal efterfølgende godkendes af DSUs styrelse. Forefindes der ikke godkendte love, er de senest gyldige vedtægter for foreningen gældende.


Ophør af afdelingen

§ 20
stk. 1
Frit Forum Århus kan kun opløses, når medlemstallet er under 10, og når det er vedtaget af en generalforsamling med 5/6 af de fremmødtes stemmer.
stk. 2
Ophører Frit Forum Århus med at eksistere, administreres ejendelene af DSUs landsforbund.
stk. 3
Sammenlægning af Frit Forum Århus med en anden forening indenfor Frit Forum kan ske ved beslutning på de pågældende foreningers generalforsamlinger med 5/6 flertal.
stk. 4
Ved sammenlægning overgår alle aktiviteter i de respektive foreninger til den nye forening.
 
På generalforsamlingen vælges en formand og to næstformænd. Formand og næstformænd vælges altid for et år ad gangen, men behøver ikke at vælges samtidig. Formand og næstformænd vælges enten på generalforsamlingen i foråret eller efteråret, alt efter hvornår vedkommende ifølge et-årsreglen er på valg, eller den valgte ønsker at trække sig fra posten. På generalsamlingen i første halvår vælges kasserer samt to bestyrelsesmedlemmer. På generalforsamlingen i sidste halvår vælges tre bestyrelsesmedlemmer.