Navn
§ 1
stk. 1
Foreningens navn er Frit Forum København – Socialdemokratiske Studerende, eller Frit Forum København. Foreningen er hjemmehørende i København.

Formål
§ 2
stk. 1
Foreningen har til formål:
A: at danne rammerne for og tage aktiv del i samfundsdebatten på et socialdemokratisk grundlag.
B: at organisere, aktivere og udvikle studerende med socialdemokratiske grundholdninger fra videregående uddannelsesinstitutioner i hovedstadsområdet.
C: at tage aktiv del i studenterdemokratiet på de videregående uddannelser og i videst mulig omfang opstille kandidater
til universitetsvalget.
D: at være en aktiv socialdemokratisk netværksorganisation på de videregående uddannelser.
E: at bidrage til udvikling af socialdemokratisk politik.

stk. 2
Frit Forum søger at opnå sit formål via aktivt samarbejde med Socialdemokraterne, DSU og andre socialdemokratiske organisationer, samt andre der kan fremme målene.

Medlemskab
§ 3
stk. 1
Som medlem kan optages alle, der tilslutter sig Frit Forums Københavns formål og ikke er tilknyttet noget andet parti end Socialdemokraterne.

stk. 2
Ingen kan være medlem af mere end en DSU-afdeling på samme tid. En undtagelse er medlemskab af Frit Forum. Det er således muligt, at opretholde medlemskab i både én DSU-afdeling og én Frit Forum-afdeling. Ved beregning af delegerede til Distrikts- og kommunerepræsentantskab samt kongres gælder medlemskabet kun af et sted efter medlemmets eget valg. Meddelelse om, i hvilken afdeling medlemmet udøver sit primære medlemskab skal sendes til DSU-forbundets forretningsudvalg.

stk. 3
Som medlem af Frit Forum København har man ret til:
· at modtage DSU-Forbundets medlemsblad ”DSU’eren”,
· at modtage DSU-Københavnerkredsens medlemsblad ”Friheden”,
· at modtage CEVEA´s tidsskrift Vision,
· at modtage Socialdemokraterne i Københavns blad Propaganda,
· at få viden om og påvirke Frit Forum Københavns politik,
· at få viden om og deltage i Frit Forum Københavns aktiviteter,
· at deltage i Frit Forums studieture og konferencer,
· at deltage på DSU’s kurser og konferencer
· gratis medlemskab af Socialdemokraterne

stk. 4
Medlemmet skal for at have stemmeret og være valgbar i besluttende forsamling have betalt fuldt medlemskontingent. Undtaget heraf er nye medlemmer, som endnu ikke er blevet opkrævet kontingent. Disse skal have været medlemmer i 3 måneder. Der gælder særlige regler for Generalforsamling, se § 9.

stk. 5
Udmeldelse af afdelingen sker skriftligt til DSU-Forbundet.

§ 4
stk. 1
Medlemmer af Frit Forum København er forpligtiget til at betale det fastsatte medlemskontingent.

§ 5
stk. 1
DSU-forbundet har pligt til helårligt at opkræve det af afdelingen fastsatte medlemskontingent direkte hos det enkelte medlem idet minimumskontingentet fastsættes til 200 kr. pr. år.

stk. 2
DSU-forbundet har pligt til halvårligt at udbetale det af medlemmerne indbetalte medlemskontingent til Frit Forum København.
DSU-forbundet skal løbende tilsende Frit Forum København ajourførte medlemslister, således at afdelingen
underrettes om adresseændringer, udmeldelser, kontingentindbetalinger, m.v.

stk. 3
Frit Forum København har pligt til en gang om året, at indbetale det til enhver tid fastsatte forbunds- og kredskontingent.

§ 6
stk. 1
I særlige tilfælde kan bestyrelsen nægte en person optagelse som medlem. Hvis nogen nægtes optagelse, skal dette godkendes af DSU forbundets forretningsudvalg.

stk. 2
Intet medlem kan ekskluderes uden at generalforsamlingen har besluttet det med ¾-dels flertal. 

Struktur
§ 7
stk. 1
Frit Forum København fungerer som afdeling under DSU’s Landsforbund og DSU - Københavnerkredsen, og er dermed undergivet forbundets principprogram og love. Frit Forum København dækker de videregående uddannelsesinstitutioner i Hovedstadsområdet.

§ 8
stk. 1
Frit Forum Københavns formand og næstformænd udgør sammen med formænd og næstformænd fra de øvrige Frit Forum-afdelinger i Danmark, Frit Forums landsledelse, kaldet Studentersekretariatet. 

Generalforsamling
§ 9
stk. 1
Frit Forum Københavns øverste myndighed er generalforsamlingen. Mellem generalforsamlingerne er bestyrelsen øverste
myndighed.

stk. 2
Ordinær generalforsamling holdes én gang årligt i 1. kvartal med min. 14 dages varsel skriftligt eller elektronisk til samtlige medlemmer. Kandidater til bestyrelsen, skal meddele deres kandidatur til formanden senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse. Generalforsamlingen skal afholdes i hovedstadsområdet.

stk. 3
Indkomne kandidaturer offentliggøres på foreningens hjemmeside ved opstillingsfristens udløb.

stk. 4
Såfremt at der ved generalforsamlingens afholdelse ikke er opstillet det tilstrækkelige antal kandidater, er der mulighed for opstilling på generalforsamlingen. Men kun til de poster, hvor der ikke er opstillet tilstrækkelige kandidater.

stk. 5
Medlemmet skal for at have stemmeret og være valgbar på generalforsamling have betalt fuldt medlemskontingent senest ved opstillingsfristens udløb. Undtaget heraf er nye medlemmer, som endnu ikke er blevet opkrævet kontingent. Disse skal have været medlemmer i 3 måneder.

stk. 6
Enhver generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset de fremmødtes antal.

stk. 7
DSU-forbundets forretningsudvalg har endvidere ret til at indkalde til afdelingens generalforsamling.

§ 10
stk. 1
Forslag, der ønskes behandlet ved generalforsamlingen, skal være indsendt skriftligt eller elektronisk til formanden for Frit Forum København senest 7 dage før generalforsamlingen.

stk. 2
På generalforsamlingen aflægger formanden og øvrige tillidsvalgte beretning for deres respektive ansvarsområder og kassereren forelægger det reviderede regnskab samt bestyrelsens forslag til et budget for det kommende regnskabsår. Budgettet skal godkendes på generalforsamlingen.

stk. 3
Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på maksimal 9 personer. Antallet af bestyrelsesmedlemmer skal altid være ulige. Bestyrelsen kan som minimum bestå af 5 personer. Der tilstræbes en ligelig fordeling af køn i bestyrelsen.

§ 11
stk. 1
På generalforsamlingen vælges formand, kasserer, 2 næstformænd og øvrige bestyrelsesmedlemmer.

stk. 2
Generalforsamlingen vælger to suppleanter til bestyrelsen, to revisorer og to revisorsuppleanter. Revisorer og revisorsuppleanter skal ikke nødvendigvis være medlemmer af Frit Forum København.

§ 12
stk. 1
Ekstraordinær generalforsamling holdes når bestyrelsen finder det nødvendigt eller når fem af afdelingens medlemmer skriftligt til formanden for Frit Forum København forlanger det, med angivelse af forhandlingsemne.

stk. 2
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med fem dages varsel af bestyrelsen skriftligt eller elektronisk til samtlige medlemmer. Kandidater til bestyrelsen skal melde deres kandidatur til formanden, senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Bestyrelse
§ 13
stk. 1
Bestyrelsen består af formand, kasserer, 2 næstformænd, og de valgte bestyrelsesmedlemmer.

stk. 2
Alle medlemmer kan deltage i bestyrelsesmøderne, hvor de har taleret, men ikke stemmeret.

stk. 3
Formand og næstformænd er ansvarlig for sammensætningen af Frit Forum Københavns aktiviteter.

stk. 4
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg når den finder det nødvendig.

stk. 5
Studenterpolitisk udvalg er fast nedsat, formanden er den studenterpolitiske koordinator, som er valgt af bestyrelsen. Udvalgets kommissorium godkendes af bestyrelsen.

Økonomi
§ 14
stk. 1
Afdelingens regnskabsperiode løber fra 1. januar til 31. december.

stk. 2
Afdelingens revisorer har pligt til at gennemgå regnskabet ved regnskabsperiodens udløb, og skal umiddelbart herefter tilsende afdelingsbestyrelsen et revisionsprotokollat.

stk. 3
Det reviderede regnskab forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.

stk. 4
Revisorerne har ret til at foretage uanmeldt kasseeftersyn.

stk. 5
Regnskab skal forelægges på bestyrelsesmøder og ekstraordinære generalforsamlinger af kassereren.

stk. 6
Hvis kassebeholdningen overstiger 3.500 kr., skal beholdningen indsættes på Frit Forum Københavns bankkonto.

stk. 7
DSU-forbundet har ret til at indhente og revidere Frit Forums Københavns regnskab. Frit Forum København har pligt til at meddele forbundet, hvem der er revisor i foreningen. Revisorerne har til enhver tid ret til at indhente de nødvendige oplysninger om Frit Forum Københavns økonomi. 

Forpligtelse
§ 15
stk. 1
Frit Forum København kan ikke uden DSU-forbundets forretningsudvalgs godkendelse forpligte sig udover foreningens likviditet.

stk. 2
DSU-forbundets forretningsudvalg skal medvirke ved og godkende al handel med jord eller fast ejendom. Forbundet skal også godkende indgåelse af leasingaftaler og optagelse af lån.

stk. 3
Frit Forum København er ansvarlig for de af bestyrelsens trufne dispositioner.

stk. 4
Frit Forum København hæfter økonomisk og juridisk for egne dispositioner.

§ 16
stk. 1
Formand og kasserer tegner foreningen, hver for sig. Dette skal forstås således, at de hver for sig, er i stand til disponere over foreningens konti. Dette sker således, at foreningen har en netbank løsning som ikke kræver mere end én persons godkendelse for at foretage betalinger og overførsler. Formålet er ligeledes at sikre muligheden for at have dankort til én eller flere af foreningens konti.

Afstemningsregler
§ 17
stk. 1
Der kan ikke stemmes ved skriftligt mandat. Stemmeberettigede er kun personer, der er mødt frem til mødet og som har betalt fuldt medlemskontingent.

stk. 2
Sager og personvalg kan efter beslutning på generalforsamlingen, med 1/3-dels stemmer, sendes til urafstemning.
stk. 3
Alle afstemninger om personspørgsmål skal ske skriftligt. Med mindre andet er nævnt er almindeligt flertal afgørende i alle spørgsmål.

Ændring i vedtægterne
§ 18
stk. 1
Ændringer i Frit Forum Københavns vedtægter skal vedtages på en generalforsamling og træder i kraft ved beslutningen på generalforsamlingen medmindre andet fremgår af beslutningen.

stk. 2
Frit Forum Københavns vedtægter skal efterfølgende godkendes af DSU-forbundets forretningsudvalg. Forefindes der ikke godkendte love er standardlovene gældende med anvendelse af kollektiv ledelse.

Ophør af afdelingen
§ 19
stk. 1
Afdelingen kan kun opløses når medlemstallet er under 7, eller når det er vedtaget af en enig generalforsamling.

stk. 2
Ophører afdelingen administreres afdelingens ejendele af DSU-forbundet.

stk. 3
Sammenlægning af afdelinger kan ske ved beslutning på de pågældende afdelingers generalforsamling med 3/4 flertal.

stk. 4
Ved sammenlægning overgår alle aktiver og passiver fra de respektive afdelinger til den nye afdeling.