Frit Forums organisationsstruktur

Artikel 1: Studentersekretariatet og koordinatorerne.

Studentersekretariatet består af de enkelte afdelingers formænd og næstformænd, som i fællesskab koordinerer den landsdækkende styring af Frit Forum. Herunder vil den daglige koordinering varetages af fire koordinerende enkeltpersoner, som vælges på Frit Forums årlige medlemskonference jf. nedenstående artikler. 
De fire koordinerende roller være sig; en landskoordinator, en politisk koordinator, en studenterpolitisk talsmand og en international sekretær. 
Samme person kan ikke varetage mere end én koordinatorrolle. Vælges en person, som ikke samtidig er formand eller næstformand i en lokalafdeling, får denne sæde i Studentersekretariatet. 
Studentersekretariatet arbejder efter en forretningsorden, som hvert år udarbejdes og vedtages på det første konstituerende møde efter Jørlunde.

Artikel 2: Strukturens hensigter.

 • At styrke den interne koordination imellem de autonome afdelinger. 
 • At skabe et demokratisk organ som tilgodeser de kompetencer, der ligger i alle afdelinger. 
 • At styrke Frit Forums rolle i forhold til resten af den socialdemokratiske del af arbejderbevægelsen samt fagbevægelsen i Danmark. Det være sig som udgangspunkt Socialdemokraterne, DSU plus LO og de hertil hørende medlemsforbund og karteller. Dog kan dette, hvis Studentersekretariatet finder det formålstjenligt, suppleres med flere samarbejdspartnere. 
 • At sikre Frit Forums forsatte kamp for den demokratiske socialisme på landets universiteter. 
 • At sikre at Frit Forum taler med en samlet stemme i nationale studenterpolitiske anliggender.
 • At sikre internationale aktiviteter; herunder etablering af internationale samarbejder. 

Artikel 3: Mødelederfunktionen i Studentersekretariatet.

Mødelederfunktionen og ansvaret for udarbejdelse af dagsorden til møder i Studentersekretariatet ligger hos landskoordinatoren.

Artikel 4: Koordinatorernes mandat.

Koordinatorerne skal have mandat fra Studentersekretariatet til at udtale sig og handle på vegne af Frit Forum.
Koordinatorerne skal løbende afrapportere til Studentersekretariatet.
Studentersekretariatet kan stille et mistillidsvotum til den enkelte koordinator, såfremt denne misligholder sine forpligtigelser eller går ud over sit mandat. Et sådant mistillidsvotum skal vedtages med 2/3-dels flertal.

Artikel 5: Samarbejdet mellem koordinatorerne.

Det tilstræbes, at der en tæt dialog mellem landskoordinatoren og den politiske koordinator, såvel som man skal efterstræbe at inddrage hinanden, når det er formålstjenligt. Ligeledes bør der tilsigtes jævnlig kontakt de fire koordinatorer imellem.

Artikel 6: Landskoordinator – rolle og funktion.

Landskoordinatoren varetager primært de organisatoriske og koordinerende opgaver i Studentersekretariatet. Landskoordinatoren varetager koordinationen med medarbejderen ift. de vante opgaver som Jørlunde, Bruxelles, medlemsopdateringer mv. Landskoordinatoren skal desuden virke som indgangskanal til Frit Forum generelt, varetage kontakten til DSU i samarbejde med netværkskoordinatoren, samt følge op på de ting, der besluttes til møderne i Studentersekretariatet. Endvidere står landskoordinatoren for at udforme og sende dagsorden ud til møderne i Studentersekretariatet i koordinering med de andre FF-afdelinger.
Landskoordinatoren vælges på et årligt mandat på Frit Forums medlemskonference. Såfremt landskoordinatoren er nødsaget til at trække sig fra posten i løbet af en valgperiode, konstitueres en midlertidig landskoordinator af Studentersekretariatet frem til næste medlemskonference. Konstituering sker ved simpelt flertalsafstemning i Studentersekretariatet.

Artikel 7: Netværkskoordinator – rolle og funktion.

Netværkskoordinatoren har mandat til at arbejde indad i forhold til resten af bevægelsen. Dette arbejde er rent intern profilering i forhold til Socialdemokraterne, DSU og fagbevægelsen. Kontakten til DSU varetages i samarbejde med landskoordinatoren. Dette betyder, at personen kan synliggøre og promovere FF ved at deltage i forskellige arrangementer/aktiviteter. Endvidere har den netværkskoordinatoren mulighed for at lave samarbejder med forskellige dele af Socialdemokraterne, DSU og fagbevægelsen. Disse samarbejder skal i sidste ende baseres på et mandat fra Studentersekretariatet.
Netværkskoordinatoren kan ikke udtale sig på Frit Forums vegne udadtil i pressen, på skrift eller mundtligt om noget politisk emne, medmindre et mandat fra Studentersekretariatet i en given sag tillader en udtalelse.
Netværkskoordinatoren vælges på et årligt mandat på Frit Forums medlemskonference. Såfremt den politiske koordinator er nødsaget til at trække sig fra posten i løbet af en valgperiode, konstitueres en midlertidig netværkskoordinator af Studentersekretariatet frem til næste medlemskonference. Konstituering sker ved simpelt flertalsafstemning i Studentersekretariatet.

Artikel 8: Den studenterpolitiske talsmands rolle og funktion, herunder Studenterpolitisk Udvalg.

Studenterpolitisk talsmand:
Den studenterpolitiske talsmand udtaler sig på vegne af Frit Forum på studenterpolitiske områder
Den studenterpolitiske talsmand kan ikke udtale sig på Frit Forums vegne udadtil i pressen, på skrift eller mundtligt, medmindre der foreligger mandat fra afdelingernes studenterpolitiske kontaktpersoner eller formænd til dette.
Den studenterpolitiske talsmand vælges på et årligt mandat på Frit Forums medlemskonference. Såfremt den studenterpolitiske talsmand er nødsaget til at trække sig fra posten i løbet af en valgperiode, konstitueres en midlertidig studenterpolitisk talsmand af Studentersekretariatet frem til næste medlemskonference. Konstituering sker ved simpelt flertalsafstemning i Studentersekretariatet.

Udvalgets struktur:
Afdelingerne stiller om muligt med 2 personer til udvalgsmøderne.
Hver afdeling udpeger en person, som er afdelingens kontaktperson.
Der er mulighed for at nedsætte faste eller ad-hoc udvalg/arbejdsgrupper, såfremt udvalgets medlemmer ønsker dette.

Udvalgets formål:
 • At fungere som studenterpolitisk tænketank.
 • At stå for den landspolitiske koordinering i forhold til studenterpolitikken.
 • At være tovholder i samarbejde med talsmanden på studenterpolitiske projekter.
 • At udarbejde studenterpolitiske udspil, som kan bruges i de enkelte afdelinger.
 • At arrangere eventuelle landsdækkende studenterpolitiske kampagner.

Artikel 9: Den internationale sekretærs rolle og funktion, herunder Internationalt udvalg.

Den internationale sekretær varetager den internationale koordinering af Frit Forums internationale projekter i samspil med projektkoordinatorerne på de enkelte projekter.
Den internationale sekretær er ansvarlig for mødeindkaldelse og udarbejdelse af dagsorden til møder i Internationalt udvalg.
Den internationale sekretær afrapporterer og redegør for arbejdet i Internationalt udvalg til Studentersekretariatet.
Den internationale sekretær varetager kontakten til DUFs medarbejdere i deres internationale afdeling.
Den internationale sekretær varetager kontakten til DSU og Socialdemokraternes internationale udvalg herunder koordinering og erfaringsudveksling.
Den internationale sekretær vælges på et årligt mandat på Frit Forums medlemskonference. Såfremt den internationale sekretær er nødsaget til at trække sig fra posten i løbet af en valgperiode, på indstilling fra internationalt udvalg konstitueres en midlertidig international sekretær af Studentersekretariatet frem til næste medlemskonference. Konstituering sker ved simpelt flertalsafstemning i Studentersekretariatet.

Udvalgets struktur:
Afdelingerne stiller om muligt med 2 personer til udvalgsmøderne.
Hver afdeling udpeger en person, som er afdelingens kontaktperson.
Der er mulighed for at nedsætte faste eller ad-hoc udvalg/arbejdsgrupper, såfremt udvalgets medlemmer ønsker dette.

Udvalgets formål:
 • Varetage kontakten til Frit Forums internationale forbindelser.
 • Koordinere Frit Forums internationale aktiviteter i samarbejde med den internationale sekretær.
 • Styrke det internationale samarbejde med andre organisationer eller grupper, som deler Frit Forums værdigrundlag og aktivitetsfokus.
 • Give Frit Forums medlemmer mulighed for at engagere sig i internationale problemstillinger.

Artikel 10: Valgprocedure.

Alle medlemmer af Frit Forum er opstillingsberettigede til ovennævnte poster.
Det er muligt at blive valgt in absentia.
Kandidater annoncerer deres kandidatur til landskoordinatoren. Der henstilles til, at dette sker på forhånd.
Antal delegerede fordeles mellem afdelingerne efter medlemstal på det sidste møde i Studentersekretariatet inden medlemskonferencen. Fordelingen udregnes på baggrund af antal ordinære medlemmer, dvs. medlemmer under 30 år, undtaget fra dette krav er aktive støttemedlemmer over 30 år, som er indskrevet på en videregående uddannelse.
Den enkelte afdeling tilrettelægger selv sin procedure for valg af delegerede.
Antallet af delegerede skal altid være et ulige antal.
Valg til de koordinerende poster foregår ved hemmelig afstemning med simpelt flertal, hvor medarbejderen er stemmeoptæller i overværelse af formændene for de enkelte afdelinger.

Artikel 11: Ændringer i strukturen.

Ændringer i nærværende organisationsstruktur skal vedtages på Frit Forums medlemskonference med to tredjedelsflertal og træder i kraft ved beslutningen på medlemskonferencen, med mindre andet fremgår af beslutningen.

Frit Forums studentersekretariat, marts 2013