Frit Forums vedtægter

§ 1 NAVN OG TILHØRSFORHOLD

§ 1.1 Foreningen består af studenterforeninger, der bygger på socialdemokratiske værdier. Foreningens navn  er Frit Forum og kan forkortes FF.

§ 1.2 Frit Forum fungerer formelt som en del af Danmarks Socialdemokratiske Ungdoms (DSU) landsforbund.

§ 1.3 Foreningen beskæftiger sig med alle videregående uddannelser i Danmark.

§ 1.4 Frit Forum udvikler national uddannelsespolitik og skaber internationale relationer på baggrund af lokalforeningernes samarbejde i Studentersekretariatet.

§ 1.5 Frit Forum har fællesadministration hos DSU’s landsforbund.


§ 2 FORMÅL OG VÆRDIER

§ 2.1 Frit Forum arbejder med uddannelsespolitik, kritisk samfundsdebat og internationalt arbejde.

§ 2.2 Frit Forum bygger på de socialdemokratiske værdier om frihed, lighed og solidaritet.
 

§ 3 MEDLEMSKAB

§ 3.1 Frit Forums medlemmer er Frit Forums lokalforeninger.

§ 3.2 Ingen person kan være ordinært medlem af mere end én af Frit Forums lokalforeninger.
 
§ 3.3 For at en forening kan være medlem af Frit Forum, skal foreningens vedtægter indeholde følgende:
 1. Fokus på videregående uddannelse
 2. Socialdemokratisk værdigrundlag
 3. ”Frit Forum” skal indgå i lokalforeningens navn
 4. Paragraf vedrørende det organisatoriske tilhørsforhold til DSU’s landsforbund
 5. Paragraf der anerkender Frit Forum i lokalforeningens vedtægter
 
§ 3.4 For at en forening kan optages som medlem i Frit Forum på kongressen, kræver det en forhåndsgodkendelse i Studentersekretariatet. Ansøgningen om forhåndsgodkendelse skal være Frit Forum i hænde seneste 14 dage før Studentersekretariatet mødes.
Ansøgningen skal indeholde:
 1. Underskrevet referat af konstituerede bestyrelse ved den stiftende generalforsamling
 2. Lokalforeningens vedtægter, jf. § 3.2
 3. Budget for lokalforeningen
 
§ 3.5 En ny lokalforening kan, ved simpelt flertal i Studentersekretariatet, forhåndsgodkendes som medlem og optages som fuldgyldigt medlem ved simpelt flertal på efterfølgende kongres.

§ 3.6 Nye lokalforeninger er først stemmeberettigede, efter kongressen har godkendt deres optagelse og kongressen er afsluttet medmindre andet vedtages. Forhåndsgodkendte foreninger sidder som observatører i studentersekretariatet frem til og med kongressen er blevet afholdt.
 
 
§ 4 ORGANISATIONSBIDRAG

§ 4.1 Organisationsbidrag betales af alle Frit Forums lokalforeninger.

§ 4.2 Lokalforeningernes organisationsbidrag til Frit Forum fastsættes i Studentersekretariatet.

§ 4.3 Studentersekretariatet har mulighed for at dispensere på baggrund af en foreningernes konkrete økonomiske situation.


§ 5 FRIT FORUMS KONGRES
 
§ 5.1 Frit Forums øverste myndighed er kongressen og afholdes en gang årligt, i andet halvår.

§ 5.2 Indkaldelse skal ske med 2 måneders varsel til samtlige af Frit Forums lokalforeninger.

§ 5.3 Den til enhver tid siddende foreningssekretær kongresansvarlig medmindre andet besluttes i SS.

§ 5.4 Kongressen vælger Frit Forums formandskab bestående af fire tillidsvalgte: formand, foreningssekretær, næstformand og international sekretær.

§ 5.5 De 4 tillidsvalgte fra den foregående kongres er alle delegerede.

§ 5.6 Ud over de tillidsvalgtes delegationspladser fordeles det årlige antal delegationspladser blandt lokalforeningerne. Disse fordeles efter D’Hondts metode. Alle lokalforeninger er sikret 3 delegerede til kongressen, som fordeles før brugen af D’Hondts metode.

§ 5.7 For at kunne blive delegeret og have stemmeret til Frit Forums kongres skal lokalmedlemmet:
 • Være medlem af en af Frit Forums lokalforeninger og have betalt det af DSU’s Landsforbund opkrævede kontingent
 • Ikke have haft mulighed for at stemme i en anden af Frit Forums lokalforeninger de forgange 30 dage.
 • Være medlem af lokalforeningen både på tidspunktet for valg af delegerede for lokalforeningen og under kongressens afholdelse.
Ovenstående gælder både for delegerede og for delegeretsuppleanter.

§ 5.8 Indberetning af delegerede skal ske 30 dage før kongressens afholdelse til foreningssekretæren. Landsledelsen kan dispensere fra dette.

§ 5.9 Ved afbud fra delegerede, eller manglende evne til at udfylde alle lokalforeningens delegationspladser, fortsættes fordelingen efter D’Hondts metode.

§ 5.10 Medlemstal, pr. 1. maj for betalende medlemmer af lokalforeningerne under 31 år, er grundlag for beregning af antal delegerede.

§ 5.11 Enhver kongres er beslutningsdygtig, uanset det fremmødte antal delegerede.

§ 5.12 Medlemmer af Frit Forums lokalforeninger, der ikke er delegerede, har taleret, men ikke stemmeret på kongressen.

§ 5.13 Dagsorden for den ordinære kongres fungerer efter det kongresvedtagne reglement, som skal indeholde følgende:
 • Formalia
 • Beretninger fra formand, foreningssekretær, næstformand og den internationale sekretær
 • Valg af formand, foreningssekretær, næstformand og den internationale sekretær
 • Indkomne forslag
 • Eventuelt

§ 5.14 Alle medlemmer i Frit Forums lokalforeninger kan opstilles som hhv. formand, foreningssekretær, næstformand og international sekretær.

§ 5.15 Personer, der er valgt som formand eller som foreningssekretær, kan maksimalt bestride en ledende tillidspost i en lokalforening i op til to måneder, efter de er valgt på kongressen.

§ 5.16 Lokalformændene er ansvarlige for at sikre fremmødet til kongressen.

§ 5.17 Det bør tilstræbes, at dirigenten er neutral ift. lokalforeningerne. Hvis det ikke er muligt at finde en neutral dirigent vælges en/to i forsamlingen.

§ 5.18 Hver lokalforening udpeger én stemmetæller. Kan en lokalforeningen ikke stille med én stemmetæller, frafalder lokalforeningens krav på at være repræsenteret med en stemmetæller.

§ 5.19 Forslag, der ønskes behandlet på kongressen, skal være indsendt senest 14 dage før kongressen til kongresansvarlig(e), hvorefter forslagene sendes ud til alle delegerede senest 10 dage inden kongressen.

§ 5.20 Opstillede vælges på baggrund af deres arbejdsprogram. Der opfordres til, at arbejdsprogrammet udsendes til de delegerede 14 dage før kongressen.

§ 5.21 Kongressen kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper med dertilhørende ansvars- og tovholderposter.

§ 5.22 Kongressen orienteres om det foreløbige årsregnskab, som udsendes 30 dage før kongressens afholdelse.

§ 5.23 En repræsentant for DSU’s landsforbund skal inviteres som gæst til kongressen.

§ 5.24 DSU’s forretningsudvalg kan indkalde til kongres.


Afstemninger
 
§ 5.25 Alle afstemninger afgøres ved simpelt flertal. Medmindre afstemningen omhandler en nedlæggelse af Frit Forum eller ændringer i vedtægterne jf. § 10.1 og § 11.2

§ 5.26 Alle delegerede kan anmode om, at en afstemning skal foretages skriftligt.

§ 5.27 Alle afstemninger vedrørende personafgørelser foretages skriftligt, såfremt der er mere end en kandidat, der stiller op.

§ 5.28 Alle afstemninger foretages personligt og uafhængigt af den delegeredes lokalforening.

§ 5.29 Der kan ikke stemmes in absentia.
 
 
§ 6 EKSTRAORDINÆR KONGRES

§ 6.1 Ekstraordinær kongres kan indkaldes hvis:
 • Studentersekretariatet ved simpelt flertal finder det nødvendigt
 • Et flertal af lokalforeningernes bestyrelser skriftligt forlanger det
 • Formandskabet ønsker en ekstraordinær kongres
 • DSU’s forretningsudvalg ønsker det
 
§ 6.2 Ekstraordinær kongres indkaldes med minimum tre ugers varsel af landsledelsen ved skriftlig henvendelse til alle lokalforeninger. Ekstraordinær kongres skal afholdes maksimalt fem uger efter begæring herom.

§ 6.3 Antallet af delegerede på den ekstraordinære kongres fordeles på samme måde som til ordinær kongres jf. §§ 5.3 og 5.4.

§ 6.4 Materialet til den ekstraordinære kongres skal være sendt ud til alle lokalforeninger senest 14 dage før.


§ 7 STUDENTERSEKRETARIATET

§ 7.1 Studentersekretariatets periode starter ved kongressens afslutning.

§ 7.2 Studentersekretariatet består af:
 1. De af kongressen tillidsvalgte personer i formandskabet
 2. Lokalforeningernes formænd
 3. To lokalt udpegede bestyrelsesmedlemmer fra hver lokalforening samt om muligt to suppleanter.
 
§ 7.3 Mellem kongresser er Studentersekretariatet ansvarlige for at sikre, at Frit Forums formand, foreningssekretær, næstformand og den internationale sekretær arbejder indenfor deres mandat.

§ 7.4 Studentersekretariatet konstituerer nyt medlem af landsledelsen i tilfælde af et af landsledelsesmedlemmerne træder tilbage i utide. Denne vælges ved simpelt flertal. Såfremt landsformanden eller foreningssekretæren træder tilbage i utide, tiltræder næstformanden dennes post frem til omkonstitueringen.

§ 7.5 Der skal indkaldes til minimum fire møder i Studentersekretariatet årligt. Formanden eller foreningssekretæren indkalder til sekretariatets møder senest 14 dage før et møde.

§ 7.6 Studentersekretariatet er altid beslutningsdygtigt.

§ 7.7 Formanden og foreningssekretæren leder Studentersekretariatet. Er formanden forhindret, ledes mødet af foreningssekretæren eller næstformanden. Studentersekretariatet træffer beslutninger ved simpelt flertal.

§ 7.8 Studentersekretariatet kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper med dertilhørende ansvars-og tovholderposter.

§ 7.9 Alle medlemmer i lokalforeningerne kan deltage i studentersekretariatets møder, hvor de har taleret, men ikke stemmeret. Formanden og foreningssekretæren kan invitere interessenter til at deltage ved møderne.

§ 7.10 Ethvert medlem af Studentersekretariatet kan erklære punkter på dagsordenen for lukkede.

§ 7.11 Formanden, foreningssekretæren, næstformanden og den internationale sekretær er kontaktpersonerne til Frit Forums lokalforeninger og DSU, samt andre samarbejdspartnere.

§ 7.10 Studentersekretariatet har to stående udvalg; det studenterpolitiske udvalg og det internationale udvalg. Det studenterpolitiske udvalg ledes af næstformanden, og det internationale udvalg ledes af den internationale sekretær. Kan næstformanden ikke deltage i et studenterpolitisk udvalgsmøde, ledes det af formanden.
 

§ 8 TEGNING OG FORPLIGTIGELSER
 
§ 8.1 Foreningen tegnes af formanden og foreningssekretæren.

§ 8.2 For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller Studentersekretariatet nogen hæftelse ift. foreningens påhvilende forpligtelser.

§ 8.3 Frit Forum kan ikke stifte gæld.
 
 
§ 9 ØKONOMI

§ 9.1 Formanden og foreningssekretæren administrerer Frit Forums midler. Formanden og foreningssekretæren kan dog ikke foretage indkøb eller iværksætte enkeltaktiviteter, der kan resultere i en nettoudgift for foreningen, der overskrider de enkelte budgetposteringer uden studentersekretariatets samtykke.
 
§ 9.2: På hvert møde i Studentersekretariatet fremlægges det fortløbende regnskab. Studentersekretariatet kan til enhver tid justere på budgettets løbende poster.

§ 9.3: Foreningens regnskabsperiode løber fra 1. januar til 31. december.

§ 9.4 Regnskabet forelægges til godkendelse på førstkommende studentersekretariatetsmøde efter årsskiftet.

§ 9.5 Der kan kun hæves fra foreningskontoen mod formandens eller foreningssekretærens kvittering.
 
 
§ 10 OPHØR AF FRIT FORUM

§ 10.1 Frit Forum kan opløses, hvis det vedtages på to af hinanden følgende kongresser eller ekstraordinære kongresser med ¾ af de delegerede stemmer. Der skal minimum være tre uger i mellem en kongres og en ekstraordinær kongres.

§ 10.2 Ophører Frit Forum, fordeles Frit Forums aktiver mellem lokalforeningerne procentuelt ud fra årets betalte organisationsbidrag.
 

§ 11 VEDTÆGTSÆNDRINGER

§ 11.1 Ændringer i Frit Forums vedtægter skal vedtages på kongressen og træder i kraft ved afslutning af kongressen, med mindre andet er vedtaget.

§ 11.2 Ændringer i vedtægterne kræver ¾ flertal af de afgivende stemmer.

§ 11.3 Vedtægterne skal efterfølgende godkendes af DSU’s Forretningsudvalg. Hvis Forretningsudvalget efterfølgende ikke godkender vedtægtsændringerne, træder de gamle vedtægter i kraft.