Frit Forum kæmper for at gøre universiteterne bedre

Hvert år stiller vi op til universitetsvalgene med den mest visionære politik og de mest spektakulære kampagner. Derfor repræsenterer Frit Forum de universitetsstuderende i flere af de politiske organer rundt omkring på landets universiteter. Vi tager ikke udgangspunkt i snævre faginteresser – vi bygger på de klare socialdemokratiske værdier: 

Frihed, lighed og solidaritet.

På landets universiteter kæmper vi grundlæggende for:
Universiteternes sociale og faglige ansvar
Demokratisk studenterparlamentarisme

Universiteternes sociale og faglige ansvar
Universiteternes budgetter ligger årligt på flere milliarder. Fordelingen af disse midler - og hermed studenterpolitikken – kan ikke blot indsnævres til at omhandle lokalfaglige interesser som flere stikkontakter i lokalerne og bedre fester – om end dette også er vigtigt. Når universiteterne tager stilling til hvordan disse midler fordeles, og hvordan universiteternes profil udadtil skal formes, har dette både socialpolitiske og faglige konsekvenser for hele samfundet. Derfor er studenterpolitiske beslutninger nødvendigvis også samfundspolitiske.Studenterpolitikken er derfor et reelt politisk anliggende.

Vi kæmper derfor for, at universiteterne, på lige fod med samfundets øvrige institutioner, tager et socialt og fagligt ansvar.

Studenterparlamentarisme
I lyset af de lange og stolte demokratiske traditioner i Danmark – undrer det Frit Forum, at måden hvorpå de danske universitetsvalg afholdes på, er dybest set udemokratiske. Frit Forum mener, at det på universiteterne landet over, er svært at adskille de gamle studenterråd og fagråd fra universiteterne som offentlig institution. Den åbne og deliberative debat er død i hvad der bedst kan karakteriseres som et monopolistisk ”demokratisk” studenterdemokrati. Et af kritikpunkterne er herunder, at det er disse ovennævnte råd, der står for valgafholdelsen på universiteterne.

En af konsekvenserne er, at kun 10-20% af de studerende stemmer til valgene – en fuldstændig absurd situation til sammenligning med folketingsvalgene. Dette vil Frit Forum ændre. De studerende skal gøres opmærksomme på, at der er indflydelse at hente. 
Ved valgene stiller fagrådslisterne og studenterrådslisterne op under samme fane. De studerende kan ikke gennemskue hvad det konkret er, de stemmer på, og hvad kandidaterne står for. Det eneste de ved, er, at de stemmer på lister med deres studienavn, men ikke hvem stemmerne i realiteten går til.

Frit Forum arbejder for at gøre universitetsvalgene enklere og mere gennemskuelige, for der er indflydelse at hente. Det, at repræsentere de studerende, er for vigtigt til at ignorere.

I forlængelse af vores ønsker om, at universiteterne tager socialt og fagligt ansvar overfor resten af samfundet, kæmper vi landsdækkende for, at der på universiteterne oprettes studenterparlamenter, hvor de studerende bliver hørt, og den demokratiske debat igen bliver vakt til live.

Vi opfordrer alle landets universitetsstuderende til at stemme på os til universitetsvalgene – sammen kan vi gøre en forskel og vække studenterdemokratiet til live!

Udover vores fælles landspolitiske mærkesager og visioner har de respektive afdelinger lokale mærkesager på universiteterne. Disse kan du læse mere om på de forskellige afdelingssider. Fælles for alle studenterpolitiske forslag er, at de alle tager udgangspunkt i vores socialdemokratiske værdigrundlag.